Algemene voorwaarden

De wettelijke retourteremijn bedraagt 14 dagen zonder voorafgaande toestemming. 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
Rhinestonegroothandel.nl
1. Definitie
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder “koper” verstaan de persoon, aan wie het onderhavige document zoals blijkt uit de adressering is gericht en onder “verkoper”, Rhinestonegroothandel.nl.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van verkoper en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
Acceptatie van de offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
3. Offertes en orderbevestigingen
1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk een termijn voor aanvaarding is bepaald.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De verkoper behoudt zich het recht voor om een opdracht/bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
4. Prijs
Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlands valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhinderd.
5. Aflevering
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen Bij niet tijdige aflevering dient verkoper
derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Indien koper binnen dertig (30) dagen voor de door verkoper aangegeven afleveringsdatum aan verkoper een wijzigingsorder zendt waardoor die afleveringsdatum wordt gewijzigd of geannuleerd, zal koper aan verkoper een vergoeding betalen van 5% van de prijs van producten waarop de wijziging of annulering betrekking heeft volgens de dan geldende prijs(lijst) of, indien na te melden bedrag hoger is, het bedrag van de werkelijk door verkoper gemaakte onkosten. Indien de wijzigingsorder leidt tot vertraging of achterwege blijven van de aflevering, zal verkoper in geen geval aansprakelijk zijn voor kosten, schade of interesse als gevolg daarvan geleden.
3. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelte te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Reclames
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld worden voor een normaal gebruik, gekozen toepassing en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze, voor gebruik of verwerking, uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering te vermelden
3. Koper dient voor het toepassen van de materialen de gebleken geschiktheid getest te hebben voor de gekozen toepassing.
4. Zaken die door de verkoper wegens een erkend gebrek worden teruggenomen, worden vervangen door andere zaken. De verkoper vervangt geen in gebruikgenomen of reeds bewerkte zaken. Evenmin wordt schade aan materiaal, gereedschap of enig andere vorm van gevolgschade vergoed. Aangezien de verkoper niet de fabrikant van de zaak is en op de fabrikant geen invloed kan uitoefenen kan hij noch de samenstelling van het product, noch de geschiktheid van het product voor de door de koper voorgenomen toepassing garanderen. Evenmin heeft de verkoper invloed op de behandeling die de producten hebben gekregen door de koper bij het vervaardigen van zijn eindproduct.
5. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. De zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
6. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, dan wel de geleverde rollen te vervangen.
7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen de termijnen op de factuur gesteld en dient plaats
te vinden zonder korting of verrekening.

2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigd bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
8. Eigendom en risico
1. De door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom tot dat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de koper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
* de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
* de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten,
* eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enige recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9. Garantie
A. Met betrekking tot apparatuur/gereedschap
1. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of een reparatie door of namens koper zelfs of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek gestelde garantiebepalingen.
Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door de verkoper eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën of geleverde artikelen welke niet nieuw waren op het moment van levering.
2. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper
( zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
B. Met Betrekking tot geleverde folie.
1. Indien een zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont zal de verkoper te zijner keuze: het gebrek (doen) herstellen, de zaak vervangen indien herstel op bezwaren stuit, of koper crediteren voor evenredig deel van de factuur. Eventuele demontage of montage van zaken ten behoeve van herstel of vervanging komen voor rekening van de koper.
10. Aansprakelijkheid

1. Alle door verkoper gegeven aanwijzingen betreffende toepassing van de verkochte zaken, zijn vrijblijvend en bevrijden de koper niet van zijn verplichting zelf de zaken nauwkeurig te onderzoeken op hun geschiktheid voor de voorgenomen toepassing. De verkoper aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de vermeende toepasbaarheid of speciale gebruik van door hem verkochte zaken. Een dergelijke aansprakelijkheid kan evenmin uit brochures, gebruiksaanwijzigingen, correspondentie of ander verstrekte informatie worden afgeleid.
2. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van verkoper, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schaden waartegen verkoper verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfschade (bedrijfstoring, derving van inkomsten en andere onkosten) door welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b) Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens het gebruik of de montage van geleverde zaken of machines wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of van zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
c) De aansprakelijkheid van de verkoper is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de geleverde materialen. Voor alle verdere schade, waaronder ook de kosten van het opnieuw aanbrengen van goederen, vervoerskosten e.d. is de verkoper niet aansprakelijk.
d) voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is verkoper niet aansprakelijk. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten.
3. Koper zal verkoper vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding
jegens verkoper terzake van het gebruik van door verkoper geleverde machinerieën of
andere zaken en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

11. Insolventie
Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

12. Toepasselijk recht, geschillen
1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging verkoper, eventuele voorzieningen die in het kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachten dwingend recht.

13 Wijziging van de voorwaarden
Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreding. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerktreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer 27252858 .(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2024 Rhinestone Groothandel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel